Σημαντική ενημέρωση !!!

Για τον περιορισμό της αποστολής μηνυμάτων spam εφαρμόζονται πλέον οι ακόλουθοι περιορισμοί
στο πλήθος των μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν
  • 5 μηνύματα τα τελευταία 5 λεπτά
  • 7 μηνύματα τα τελευταία 10 λεπτά
  • 15 μηνύματα τα τελευταία 30 λεπτά
  • 20 μηνύματα τα τελευταία 60 λεπτά
και στο πλήθος των παραληπτών
  • 30 παραλήπτες ανά μήνυμα
  • 40 παραλήπτες τα τελευταία 5 λεπτά
  • 50 παραλήπτες τα τελευταία 20 λεπτά
  • 60 παραλήπτες τα τελευταία 60 λεπτά

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται στην αποστολή μηνυμάτων μέσω webmail καθώς και στην αποστολή μηνυμάτων με τη χρήση άλλων προγραμμάτων e-mail (Outlook, Thunderbird, Mail κλπ) από υπολογιστές ΕΚΤΟΣ του δικτύου ΟΠΑ.

Εναλλακτικά προτείνεται:

  • η ενεργοποίηση της αυθεντικοποίησης δύο σταδίων με κωδικό ασφαλείας μιας χρήσης (2Factor OTP Authentication) στο webmail (βλ. Οδηγίες Χρήσης).
  • η χρήση άλλων προγραμμάτων e-mail (Outlook, Thunderbird, Mail κλπ) με ταυτόχρονη χρήση της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου